ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2020