Αύξηση 76% στις νέες χρηματοδοτήσεις της Ellinas Finance

Η εταιρεία παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της για το 2018

Λειτουργώντας με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company Limited παρουσίασε, στις 23 Απριλίου 2019, την Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €991.103 (2017: €1.110.115), ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις παρουσίασαν αύξηση 76,69% και ανήλθαν σε €2.820 εκ. για το έτος 2018 (2017: €1.596 εκ.). Την ίδια ώρα η εταιρεία παρουσίασε κέρδη €432.199 (2017: €464.248). Η μικρή μείωση των κερδών οφείλεται κυρίως στη μικρή μείωση του κύκλου εργασιών και σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από επενδυτικές δραστηριότητες.

Σε δηλώσεις του ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Ellinas Finance, κ. Νέαρχος Πετρίδης, χαρακτήρισε θετική την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, τονίζοντας πως το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθεια για περαιτέρω αύξηση των κερδών. Ο κ. Πετρίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στις νέες χρηματοδοτήσεις, σημειώνοντας πως η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία και την ηγετική θέση της εταιρείας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.

«Στόχος μας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά καθώς και  η αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Αυτά, σε συνδυασμό με τη γενικότερη κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και την πορεία της διεθνούς οικονομίας καθώς και το ύψος των προβλέψεων για τους επισφαλείς χρεώστες, θα είναι οι βασικότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν την εξέλιξη της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συνεχίσει να πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα προς όφελος των μετόχων, των πελατών και του προσωπικού», κατέληξε.