Αύξηση κερδοφορίας της Ellinas Finance

Αύξηση κερδοφορίας  παρουσίασε η Ellinas Finance Public Company Limited κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019, σύμφωνα με τα αποτελέσματα  τα οποία συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα από εργασίες παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με το 2018. Τα  έσοδα από βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις, Factoring και άλλα δάνεια παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2018. Η Εταιρεία είχε σημαντική αύξηση στις νέες χρηματοδοτήσεις με τις συνολικές απαιτήσεις να αυξάνονται κατά περίπου €2.500.000. Παράλληλα, αύξηση κατά 3,4% παρουσίασαν τα έσοδα από προμήθειες από τις  υπηρεσίες αποστολής και παραλαβής χρημάτων (MoneyGram) αλλά και από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού μισθοδοσίας και μετανάστευσης.

Σε δηλώσεις του ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ellinas Finance, κ. Νέαρχος Πετρίδης, ανέφερε πως τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και η αυξημένη κερδοφορία οφείλονται κυρίως στη  χορήγηση σημαντικού αριθμού νέων δανείων, καθώς επίσης και στη μείωση των προβλέψεων για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνία του 2018. «Η χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων, η δυνατότητα της Εταιρείας να εισπράξει ποσά από πρόνοιες για επισφαλείς χρεώστες και ασφαλώς η πορεία της κυπριακής οικονομίας γενικότερα, είναι οι βασικότεροι παράγοντες που θα κρίνουν τη μελλοντική πορεία της Εταιρείας», πρόσθεσε.

To 2020 η Ellinas Finance αναμένεται ότι θα συνεχίσει να εστιάζει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε δανειοδοτικές υπηρεσίες, όπως χρηματοδοτήσεις μέσω πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring), χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων (short term loans και bridge finance), σε άλλα εταιρικά και προσωπικά δάνεια, στην επέκταση του δικτύου της υπηρεσίας MoneyGram καθώς και σε άλλες επενδύσεις.