Ασάφειες και προβληματισμοί στην εφαρμογή της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου για τις Παροχές σε Είδος

του Θεόδωρου Μάντη*

 

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις τα τελευταία χρόνια πληθώρα κυπριακών εταιρειών έχει προχωρήσει στην προσφορά ενός ευρέως φάσματος Παροχών σε Είδος (χρήση εταιρικών και ιδιωτικών αυτοκινήτων, σχέδια αγοράς μετοχών, χρήση περιουσιακών στοιχείων, γεύματα, δώρα, έξοδα μετεγκατάστασης, ταξίδια, κ.α.), αποσκοπώντας πρωτίστως στην προσέλκυση ειδικά καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και στην ικανοποίηση των διαφόρων οικονομικών και εργασιακών αναγκών του.

Τον Οκτώβριο του 2018, το Τμήμα Φορολογίας, είχε εκδώσει Ενημερωτικό Έντυπο αναφορικά  με τις Παροχές σε Είδος έχοντας ως σκοπό τη διευκόλυνση φυσικών και νομικών προσώπων, σε θέματα τα οποία σχετίζονται με το χειρισμό τους, μέσω απλοποιημένων διαδικασιών. Με την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου ουσιαστικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών όπως ορίζονται από το  Ενημερωτικό Έντυπο είναι εμφανές ότι υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρίνησης ή ακόμα και αλλαγής προκειμένου να υλοποιηθεί ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί από το Τμήμα Φορολογίας.

Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία, η οποία αφορά παροχές σε είδος σε σχέση με αυτοκίνητα, φαίνεται να προκύπτει θέμα με τον προσδιορισμό της αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μιας και ο τρόπος υπολογισμού όπως εφαρμόζεται από το Τμήμα Φορολογίας είναι χρονοβόρος αλλά προκαλεί και πολυπλοκότητα στην όλη διαδικασία.

Επίσης, στην ίδια κατηγορία Παροχών σε Είδος, ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει είναι ο υπολογισμός του ποσοστού της ιδιωτικής χρήσης του αυτοκινήτου. Η ερμηνεία που έχει δοθεί για τις αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή μπορεί να βρει εφαρμογή και στις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι κανονικοί συντελεστές,  δημιουργώντας  μεγάλη σύγχυση για το πότε όντως είναι επιτρεπτή η χρήση του μειωμένου ποσοστού.

Ακολούθως, στην κατηγορία παροχών σε είδος (γενικές παροχές εκτός αυτοκινήτων και περιουσιακών στοιχείων), δημιουργούνται αρκετές απορίες σχετικά με την ερμηνεία αλλά και την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών όσον αφορά την εξεύρεση της παροχής σε είδος βάση των οδηγιών του Τμήματος Φορολογίας. Συγκεκριμένα προβλήματα έχουν διατυπωθεί σχετικά με:

  • Κάλυψη επαγγελματικού ταξιδιού καθώς και για το κατ’ αποκοπή ποσό των 250 ευρώ ημερησίως.
  • Εξοχική ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στον εργοδότη και δεν παρέχεται προς ενοικίαση αλλά παραχωρείται στους υπαλλήλους για ξεκούραση.
  • Δώρα σε υπαλλήλους (βραβεία που σχετίζονται με την απόδοση)

Μέσα από τα πιο πάνω παραδείγματα  προκύπτει, το γενικό συμπέρασμα, πως στο διάστημα από την έκδοση και εφαρμογή του Ενημερωτικού Εντύπου, ακόμα και μετά το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε με ομιλητή τον Έφορο Φορολογίας για την επεξήγηση του περιεχομένου του, , αλλά και από την Ερμηνευτική Εγκύκλιο η οποία στηρίχτηκε στις απορίες οι οποίες τέθηκαν από τους παραβρισκόμενους του σεμιναρίου, δεν έχει δοθεί η επίσημη καθοδήγηση για όλα τα σημεία.

Το Τμήμα Φορολογίας, έχει αρκεστεί στο να δώσει γενικές αρχές καθοδήγησης έχοντας κατά νου μια γενική μορφή φορολόγησης χωρίς να λαμβάνει  υπόψη του, τομείς όπως είναι η σίτιση, η ασφάλιση και η διαβίωση των ατόμων που λαμβάνουν Παροχές σε Είδος. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται όπως εκδοθεί ένα γενικότερο πλαίσιο διευκρινήσεων για την ομαλή εφαρμογή των αρχών που έχουν οριστεί από το Τμήμα Φορολογίας. Ένα πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη και τον κοινωνικό αντίκτυπο της φορολόγησης και όχι μόνο την εξυπηρέτηση και εφαρμογή μίας γενικότερης/ευρείας φορολογικής βάσης.

 

* Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Μετανάστευσης της Ellinas Finance PCL