Η Ellinas Finance παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2019

Σημαντική αύξηση  κερδοφορίας  παρουσίασε η Ellinas Finance Public Company Limited κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  που παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, στις 28 Αυγούστου 2020, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €1.464.964, σε σχέση με €1.216.854 κατά το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 20%, ενώ το κέρδος για το έτος 2019 αυξήθηκε κατά 26% και ανήλθε σε €546.657  σε σχέση με €432.198 που ήταν το 2018.

To 2020 η Ellinas Finance αναμένεται ότι θα συνεχίσει να εστιάζει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην αύξηση του χαρτοφυλακίου μέσω του τομέα factoring, χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων (short term loans και bridge finance), σε άλλα εταιρικά και προσωπικά δάνεια, στην επέκταση του δικτύου της υπηρεσίας MoneyGram καθώς και σε άλλες επενδύσεις.

Σε δηλώσεις του ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ellinas Finance, κ. Νέαρχος Πετρίδης, επεσήμανε πως τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα και η αυξημένη κερδοφορία οφείλονται κυρίως στη  χορήγηση σημαντικού αριθμού νέων δανείων, καθώς επίσης και στη μείωση των προβλέψεων για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με το 2018. «Τα έσοδα από τόκους το έτος 2019 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 36% λόγω αύξησης του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά €2,7 εκατομμύρια, ενώ αύξηση 7% παρουσίασαν και τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών. Κατά το έτος 2020 καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της εταιρείας αναμένεται να διαδραματίσει η γενική κατάσταση της οικονομίας της Κύπρου, η πορεία της διεθνούς οικονομίας καθώς και το ύψος των προβλέψεων για τους επισφαλείς χρεώστες», πρόσθεσε.