Παράρτημα 13: Συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd