Αύξηση κερδοφορίας για την Ellinas Finance

Το ΔΣ της εταιρείας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της για το 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company Limited, κατά την τελευταία συνεδρίαση του στις 26 Μαΐου, ενέκρινε και ανακοίνωσε την Ετήσια Έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η ανακοίνωσε έγινε με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, το συνολικό χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €2.700.000, και ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε €1.464.964, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 20%, σε σχέση με το 2018 που ήταν €1.216.854. Την ίδια ώρα η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη €479.262 παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με €432.199 που ήταν το 2018. 

Σε δηλώσεις του ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Ellinas Finance, κ. Νέαρχος Πετρίδης, χαρακτήρισε θετική την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, σημειώνοντας πως τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της εταιρείας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων. «Η διάδοση του κορωνοϊού (Covid-19) σε όλο τον πλανήτη έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία αρνητικά. Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της Ellinas Finance αναμένεται να διαδραματίσει η γενική κατάσταση της οικονομίας της Κύπρου, η πορεία της διεθνούς οικονομίας καθώς και η πρόνοια για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων. Στόχος μας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά καθώς και η αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να συνεχίσει να πετυχαίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα προς όφελος των μετόχων, των πελατών και του προσωπικού», κατέληξε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφάσισε επίσης όπως προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου 2020, την καταβολή μερίσματος ύψους €0,02 ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (δηλαδή 4,4% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής). Εφόσον η πρόταση εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία αρχείου για την καταβολή μερίσματος θα είναι μεταγενέστερη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και θα καθοριστεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.