Η σημασία του βραχυπρόθεσμου δανεισμού για την οικονομία

Η επαρκής ρευστότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση
και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Του Νέαρχου Πετρίδη*

Σε όλες τις ώριμες και αναπτυγμένες οικονομίες η ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία αποτελεί βασικό μοχλό για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης αφού ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που κάνει επενδύσεις και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι αυτές που παρέχουν θέσεις εργασίας. Λόγω του κρίσιμου ρόλου της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην οικονομική ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα έχει πρωτεύοντα ρόλο σε όλους τους κλάδους μιας οικονομίας. Ως εκ τούτου στήριξη της επιχειρηματικότητας σημαίνει ουσιαστικά και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης που είναι η διαφορά ανάμεσα στο βραχυπρόθεσμο ενεργητικό  (αποθέματα, πελάτες, μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα) και στο βραχυπρόθεσμο παθητικό (πιστώσεις προμηθευτών, λοιποί πιστωτές, φόροι) έχει καίρια σημασία για την εύρυθμη λειτουργία, τη  ρευστότητα, την επιβίωση και την επιτυχία μιας επιχείρησης.

Παραδοσιακά, ο τραπεζικός δανεισμός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος στον οποίο καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Σήμερα ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη ρευστότητας και η κάλυψη των λεγομένων τρεχουσών αναγκών, όπως η αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών που προκαλείται από τη δυσκολία στη λήψη βραχυπρόθεσμης δανειοδότησης. Μέσα σε αυτό το κλίμα η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Για τις επιχειρήσεις αυτές, η εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους. Ως εκ τούτου ενδεχόμενη δυσκολία στην εξεύρεση της απαιτούμενης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα λόγω της μη επαρκούς ρευστότητας με αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών τους, είτε ακόμη και την αναστολή της λειτουργία τους.

Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω  της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης από εταιρεία χρηματοδοτήσεων, που προφέρει ολοκληρωμένα πακέτα για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών. Με τον τρόπο αυτό ο επιχειρηματίας μπορεί να εξασφαλίσει εύκολα, γρήγορα και με διαφανείς διαδικασίες τα κεφάλαια που χρειάζεται για την εξαγορά μίας επιχείρησης ή ενός υποσχόμενου εμπορικού ακινήτου, τη διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησής του ή για την αγορά εξοπλισμού.

Με τα δάνεια βραχυπρόθεσμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, η δανειζόμενη επιχείρηση έχει συνήθως την επιλογή να πραγματοποιήσει μία μόνο πληρωμή κατά την ημερομηνία λήξης του δανείου, έχοντας έτσι περισσότερη ρευστότητα στις καθημερινές εργασίες της. Επιπλέον, τα δάνεια αυτά αποτελούν ιδανική επιλογή για εταιρείες που περιμένουν κυβερνητικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, όπως επίσης και για νεοσύστατες εταιρείες που χρειάζονται μια μικρή εισφορά κεφαλαίου για να επιτύχουν τους αρχικούς τους στόχους, προτού ξεκινήσουν την αναζήτηση επενδυτών για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Σε αυτή τη διαδικασία η εύκολη πρόσβαση σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό μπορεί να ενισχύσει τις προοπτικές τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην υγιή ανάπτυξη και σταθεροποίηση της ευρύτερης οικονομίας.

* Εκτελεστικός Διευθυντής της Ellinas Finance