ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΧΑΚ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ Σ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - 21-09-17