Έγκριση της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Διαχείρισης