Ενημέρωση για Δάνειο €10,000 προς την ALLVEG LIMITED