Ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης