Αποστολη Ειδοποίησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων