Χ.Α.Κ. Ανακοίνωση - Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 21.9.17