ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017