Ενημέρωση για διάθεση σημαντικής συμμετοχής βάσει του άρθρου 171