Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου 31 Δεκεμβρίου 2017 της Ellinas Finance P.C.L.