Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου 30 Ιουνίου 2020 της Ellinas Finance Public Company Limited («η Εταιρεία»)